Ния сме единствени и други като назека нема!
Ния сме горди, дека сме от Дръмша!
брой 3 год.2009 22.IIІ-22.VІ издава Равнополската печатница у Дръмша
Целата редакция на нашио весник ви пожелава:

Честит Великден!

Традиции у Дръмша: Младенци (Свети четиресе мъченика) 22 март Днеска Господ забива и запалва четиресе и четри главници у землята и времето става по-убаво. Април кожи дере – с ветъро обира кожите – кой мре, у април мре. На Бл’аговец 7 април сутринта се меси питка да йе сладка .Днеска садат разсадо на растенията.
Лазаровден 11 април едно време днеска са одили лазарки – момлячетия, дека обикал’ат по къщите, пеят песни за плодородие, играят пред сeка къта оро и са облечени празнично. Них ти даряват со яйца за пари за учебници в училището.
Цветница 12 април Ората връзват връбови клонки на вратите на стопанските постройки и на кътата за здраве.Страсна седмица 13-19 април. У тая седмица нищо се не руча, най-вече у съботата и затова се вика Завална неделя, а чак Великден ручат агне. На Велики четвърток шарат яйцата, като пръвото йе цръвенко.
Ягне още се руча и на Герг’ýвден 6 май.Пеперуда се праи кога нема дъш с момиче облечено само с листа и цветя, дека връви с котле и пръска от него вода и пеят “Вай, вай дудел’е”.Българето - един от най-старите народи.
3 0 0 0 г о д и н и
Одавна нàучните работници доказаа, дека българите са родствени на древните иранци, па и нешните иранци. У вените на нешните иранци тече същата кръв, каквото и у нашите, каквото и на теа нещасни ора от Р. Македония. Това го доказаа не само на прикаски, а и на практика, чрес генетични доказателства. На сичкото отгоре се разбра, дека името българи йе по-старо от 3000 годин. БЪЛГАРИТЕ ГИ ИМА ВЕЧЕ 3000 ГОДИН. Още у индийскио юнашки епос Мхабхарата говорат за Българето и зборуват, дека от нашите коне и от нашите царе по-добри нема. Други стари писатели хфалат древната родина на Българето, като страната на илядата градове, а не секи народ йе имàл у древноста градове, градовете са били признак на ВИСОКО РАЗВИТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Над дваесе различни стоки у свето са кръстени на българите, оти сме били големи търговци и надалеко се йе славело нашето име. Разправат, че немало да има цигулка ако не беа ПРАБЪЛГАРЕТО, оти тия донели у Европа лъковите инструменти. Прабългарето са били един от малкото народи со писменос. Горд народ са били те! Затетова ния требва да се гордееме, дека семе Българи!

Факсимиле от Махабхаратата ---->


Ягне за Гергювден:
Требе: 1 бр. ягне1 връзка пресен магданоз 200 мл. олио

Приготвяне:
1. Сложете магданозо у коремо на почистеното ягне и го зашийте.
2. Изделкайте от глог или дрен дълъг шиш и на него ягнето нанижете.
3. Сложете го на два пръта, като оратници, здраво забити у землята край разпаленио огин .
4. Ягнето требе да виси на две педи над жаравата.
5. От време на време го мажете с лой или олио.
7. Ако жарта пламне, веднага я угасете со вода.
8. След два-три часа чевермето требва да е опечено.
9. Честит Гергювден!


Скръбна вес:
Нашата редакция изказва най-искрени съболезнования към покойната Марика Михайлова, дека беше главнио кореспондент на нашио весник от неговото създаване и ю благодари отново за сичко, дека направи за назека през своийо живот. Мир на прахта ю.

Що че се случи тия дни у Дръмша:
23 май – Кръс на Поповите. Изнася Роза Янакиева. У нойната маала.


Издава Равнополската Печатница, Дръмша.Основ. и глав. ред.: Кр-Дж.-Иг. Рав.- Дийн.Кореспонденти:М.Михайлова,Р.Янакиева.Контакти: vestidramshenski@gmail.com, или тел. 02:\958 33 75 НАПРАВЕТЕ СИ РЕКЛАМА БЕСПЛАТНО.ИЗПРАТЕТЕ ДАРЕНИЕ ОТ 2 ЛВ. НА АДРЕС: Дръмшенска Гордост, п.к. 96, София 1680 и рекламнио тескт.

Няма коментари: